ผู้จัดทำ

            ชื่อ-นามสกุล       นางวราภรณ์  แก้วสีขาว
      ตำแหน่ง             ศึกษานิเทศก์
      ภูมิลำเนาเดิม      อำเภอหัวไทร   จังหวัดนครศรีธรรมราช
      ที่อยู่ปัจจุบัน        บ้านเลขที่ 80  หมู่ 6 ตำบลสุไหงปาดี               
                                อำเภอสุไหงปาดี   จังหวัดนราธิวาส
     สถานที่ทำงาน     สพป.นราธิวาส เขต 2 อำเภอสุไหงโก-ลก 
     ประวัติการศึกษา
     ระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์การกีฬา)  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดกระบี่
    ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   ระดับปริญญาโท  (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา
    ปัจจุบัน    ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (สาขาหลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์