วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ขออภัย..สำหรับผู้เข้าเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริม
               ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทุกท่าน
                 เนื่องจากนวัตกรรมชุดนี้ฯ ใช้เซฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยกำลังประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมจึงปิดเซฟเวอร์ชั่วคราว  ทำให้ทุกท่านที่เข้าเรียนรู้นวัตกรรมชุดนี้ไม่ได้ จึงอภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย...
                                              ศน.วราภรณ์  แก้วสีขาว
แนะนำการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
             ชุดฝึกทักษะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการคิดของผู้เรียน ให้รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีเหตุผลและรู้จักนำทักษะ ความสามารถในการคิดไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งมีสาระที่เป็นประโยชน์สำหรับครูในด้านความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคิด ซึ่งจะอยู่ในคลังความคิด และส่วนที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนคือ ชุดฝึกทักษะ ซึ่งในชุดฝึกทักษะนี้จะประกอบด้วย การใช้โฆษณา และเพลง เป็นสื่อการเรียนรู้ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นสื่อที่ช่วยกระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ และเหมาะสมกับวัย ดังนั้นขอฝากให้คุณครูนำชุดนวัตกรรมนี้ไปใช้การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน หากมีปัญหาในการเรียนรู้ประการใด ขอให้สอบถามและร่วมแสดงความคิดเห็นกับการใช้นวัตกรรมชุดนี้ด้วยเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนและครูผู้สอนต่อไป



                                                                     ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
                                                                              จาก...ผู้จัดทำ