วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

         ข้อเสนอแนะในการเรียนรู้
(รายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางหลักสูตรและการสอน)

³ อุปสรรคในการเรียนรายวิชานี้คือ การทำงานกลุ่มของนิสิตเนื่องจากนิสิตมีเวลาในการพูดคุยกันน้อย เพราะข้อจำกัดด้านเวลา คือเวลาที่จะเข้าไปพูดคุยไม่ตรงกัน ส่วนมากจะเป็นลักษณะต่างคนต่างโพสต์งานที่ตนเองที่ค้นคว้าเข้าไปสุดท้ายคือการรวบรวมงานโดยมีการกลั่นกรองน้อยมาก ทำให้ผลงานที่ออกมาไม่ดี
ข้อเสนอแนะ
อาจารย์ควรเพิ่มเวลาให้นิสิตทำงานกลุ่มให้มากกว่านี้ นิสิตจะได้มีเวลาในการพบปะพูดคุย    กลั่นกรองงานด้วยกัน
³ พื้นฐานความรู้ความสามารด้าน ICT  ของแต่ละบุคคลมีเท่ากัน ทำให้นิสิตค่อนข้างเครียดเวลาเรียนเพราะไม่สามารถตามอาจารย์ได้ทัน
ข้อเสนอแนะ
อาจารย์ควรศึกษาข้อมูลพื้นฐานความสามารถด้าน ICT  ของนิสิตก่อน และในการเรียนการสอนควรมีเอกสารประกอบการเรียนเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น